© 2017 created by Wiola

01 stycznia 2023

REGULAMIN REZERWACJI I POBYTU 2023

 

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu obiektów noclegowych, których lista została zamieszczona na stronie: www.lamare-wladyslawowo.pl . Dokonanie rezerwacji obiektu noclegowego jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień. Dokonanie rezerwacji stanowi zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego między obiektem La Mare, ul. Spokojna 19 A a Klientem na warunkach określonych w Regulaminie i cenniku dostępnych na stronie internetowej www.lamare-wladyslawowo.pl Umowa zawarta pomiędzy La Mare,

a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem pokoi i apartamentów. W cenę wynajmu wliczone są opłaty za media. Pobierana jest dodatkowa opłata miejscowa zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami.

 

2. REZERWACJA

 

1.Dokonywanie rezerwacji:

Rezerwacji można dokonać poprzez:

– stronę internetową: www.lamare-wladyslawowo.pl

– telefonicznie pod nr +48 504 00 67 61-

wysyłając e-mail na adres: wioletta.patok@gmail.com

W celu dokonania rezerwacji należy podać:

– datę planowanego przyjazdu oraz wyjazdu

– liczbę osób w pokoju lub apartamencie

– imię i nazwisko

– numer telefonu

– adres email

– planowaną godzinę przyjazdu

 

2. Gwarancja rezerwacji:

Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji od klienta zostaje przesłane potwierdzenie dokonania rezerwacji wstępnej (e-mail lub sms) wraz z danymi do wpłaty zadatku w celu zagwarantowania rezerwacji, w wysokości 30%-50% wartości całości rezerwacji, chyba że obowiązują inne, indywidualnie ustalone warunki.Rezerwacja nie potwierdzona wpłatą zadatku, zostaje automatycznie anulowana przez system rezerwacji.

 

3. Warunki anulacji

Podany termin pobytu jest wiążący dla obu stron, w przypadku skrócenia pobytu przez klienta La Mare nie zwraca wpłaconych środków. Bezpłatna anulacja nie jest możliwa. W przypadku anulacji rezerwacji pobierana jest opłata w wysokości 30% wartości rezerwacji.

Rezerwacja rozpoczęta nie ulega skróceniu. Po rozpoczęciu pobytu Klient zobowiązany jest zapłacić za całość rezerwacji.

 

4. Zmiany w rezerwacji

Klient ma prawo do zmiany terminu pobytu, pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana co najmniej na 90 dni przed pierwotnym terminem rozpoczęcia wynajmu. Dopuszczalna jest możliwość dokonania zmian w złożonej rezerwacji w zakresie: okresu pobytu lub liczby osób w obiekcie noclegowym. Klient informuje elektronicznie i telefonicznie obiekt La Mare o zakresie zmian, jakie chciałby wprowadzić .La Mare zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach umowy, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach umowy najmu Klientowi nie przysługuje zwrot.

 

5. Depozyt La Mare zastrzega sobie prawo do pobrania zwrotnego depozytu gotówkowego w wysokości od 500-1000 PLN w zależności od rodzaju apartamentu, jako zabezpieczenie wobec ewentualnych zniszczeń podczas pobytu. Depozyt jest zwracany w dniu wyjazdu w pełnej kwocie, jeśli w apartamencie nie wyrządzono szkód.

 

3. REGULAMIN POBYTU

 

1. Doba hotelowa:

Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do 10:00 w dniu wyjazdu.

 

2. Meldowanie i odbiór kluczy:

Meldowanie i odbiór kluczy odbywa się na terenie obiektu La Mare ul. Spokojna 19 A Władysławowo od godziny 15:00 do 17:00 w dniu przyjazdu. Przyjazd późniejszy (po godzinie 17:00) jest możliwy za zgodą La Mare Wymaga wcześniejszego powiadomienia (min 24h) oraz wiąże się dodatkową opłatą.Przyjazd:15:00-17:00 Bezpłatnie przyjęcie po 20:00 nie jest możliwe chyba, że zostanie to wcześniej uzgodnione z La Mare Wyjazd:8:00-10:00 Bezpłatnie Możliwość wcześniejszego zameldowania lub późniejszego wymeldowania możliwa jest tylko za zgodą przedstawiciela La Mare tylko jeśli apartament jest przygotowany i dostępny. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty. Zameldowanie oraz wymeldowanie poza podanymi godzinami jest tylko możliwe po uprzednim kontakcie.

 

3. Wymeldowanie i zdanie kluczy:

Wymeldowanie i zdanie kluczy odbywa się na terenie obiektu La Mare, tel. +44 504 00 67 61 do godziny10:00 w dniu wyjazdu. Zdanie pokoju odbywa się po uprzedniej kontroli stanu przez przedstawiciela

obiektu La Mare. Klienci, którzy mają zamiar przedłużyć swój pobyt zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu najpóźniej w przeddzień planowanego wyjazdu. Każdorazowe przedłużenie doby hotelowej wymaga pisemnego potwierdzenia drogą mailową oraz wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty. Rezerwacja może zostać przedłużona tylko w zależności od dostępności apartamentu w dniu wyjazdu. Kolejna rezerwacja nadany apartament w dniu wyjazdu automatycznie wyklucza możliwość przedłużenia pobytu przez klientów. W przypadku niepowiadomienia o zamiarze przedłużenia pobytu i otrzymania zgody, La Mare zastrzega sobie prawo do komisyjnego przeniesienia rzeczy pozostawionych przez klientów w apartamencie i

zdeponowania ich w innym wolnym lokalu lub biurze obsługi klienta.

 

4. Parkowanie pojazdów:

Goście zobowiązani są do parkowania na miejscu wskazanym przez personel.

 

5. Cisza nocna:

Lokatorzy zobowiązani są do utrzymywania obiektu noclegowego w stanie zastanym oraz do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 7.00.Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w obiekcie noclegowym jest niedozwolone (złamanie regulaminu grozi karą, każdorazowo w przypadku naruszenia ciszy nocnej oraz w przypadku konieczności interwencji służby ochrony obiektu w wysokości 1000zł). Nie zastosowanie się do regulaminu będzie skutkować wydaleniem z apartamentu bez zwrotu kosztów rezerwacji.

6. Odpowiedzialność za pokój-apartament udogodnienia:

W przypadku wyrządzenia szkód w wynajętym obiekcie noclegowym Klient jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu, gotówką na ręce osoby wskazanej przez przedstawiciela obiektu La Mare. W apartamentach obowiązuje zakaz przemieszczania mebli bez zgody przedstawiciela obiektu.W przypadku zgubienia kluczy do obiektu noclegowego Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 300 PLN. Lokatorzy zobowiązani są do pozostawienia umytych naczyń i sprzętów kuchennych oraz wyrzucenia śmieci przed opuszczeniem apartamentu, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe. Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Lokatorzy zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć drzwi wyjściowe na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową klient nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: ładowarkami do telefonów komórkowych, komputerów przenośnych i innych urządzeń mobilnych, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.

 

7. Zakaz palenia:

 

W obiekcie noclegowym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania zakazu Klient zobowiązany jest natychmiastowo uiścić karę umowną w wysokości 500 PLN8. 8.Pobyt ze zwierzętami: Akceptujemy pobyt ze zwierzętami, wymagane zgłoszenie przy rezerwacji.

 

9. Awarie:'

Obiekt zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w apartamencie bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, chyba że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych (dostawa mediów, w tym Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany apartament – klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacj

 

10. Siły wyższe, sytuacje wyjątkowe:

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, obiekt rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego, zachowując prawo,w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, nie będzie mogło być zagwarantowane z powodów niezależnych. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Rozstrzyganie sporów:

Rozstrzyganie sporów Prawem właściwym dla sporów pomiędzy obiektem, a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby obiektu La Mare

2. Bezpieczeństwo rzeczy:

Prosimy o nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w apartamencie – obiekt La Mare nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.

3. Osoby niezameldowane w apartamencie: Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej. W przypadku przekroczenia tej liczby spółka ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

 

5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem Twoich danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) będzie Marina Karwia Apartamenty (dalej również jako ,,Administrator”).

2. Jak możesz się z nami skontaktować? Z Administratorem można skontaktować się w drodze korespondencji elektronicznej (mail:wioletta.patok@gmail.com lub pisemnie na adres: ul. Spokojna 19 A3. Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy? Administrator przetwarza wyłącznie dane niezbędne do wykonania usługi związanej z krótkotrwałym wynajmem miejsc noclegowych, w szczególności: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu kontaktowego, rezerwowane miejsce noclegowe, termin pobytu w rezerwowanym miejscu noclegowym. Wszelkie dodatkowe informacje dobrowolnie udostępniane Administratorowi w trakcie procesu rezerwacji, są usuwane automatycznie po wykonaniu usługi związanej krótkotrwałym wynajmem miejsc noclegowych.

4. Jaka jest podstawa prawna i cel przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych? Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako przetwarza nie niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Administratorem, a Klientem lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem takiej umowy. Administrator przetwarza dane Klientów w celu: dokonania rezerwacji miejsc noclegowych, obsługi Klientów w trakcie pobytu, obsługi płatności i fakturowania za usługi, przesyłania informacji handlowej i marketingowej, a także na potrzeby skróconego procesu dokonywania rezerwacji w przyszłości, w oparciu o dane historyczne wcześniejszych rezerwacji.

5. Kto może zapoznawać się z danymi osobowymi Klientów? Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni i przeszkoleni w zakresie procedur związanych z ochroną danych osobowych pracownicy. Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji świadczeń wynikających zrealizowanych dla klientów usług. W wyjątkowych sytuacjach dane osobowe mogą być również udostępnione organom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.

6. Przez jaki czas Administrator przetwarza dane osobowe Klientów? Dane zawarte w bazie danych Administratora są przetwarzane do momentu ich usunięcia na prośbę Klienta, ustania ustawowych obowiązków retencji tych danych lub upływu właściwych terminów dla

przedawnienia roszczeń. Administrator może dokonać usunięcia danych osobowych Klientów w dowolnym momencie. Usunięcie tych danych nie będzie wymagało poinformowania Klientów o ichusunięciu przez Administratora.

7. W jaki sposób chronimy dane osobowe Klientów? Administrator zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu w prowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

8. Jakie Klienci mają uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych?Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora mają prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzania danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, prawo do czasowego ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

.9. Czy musisz podać swoje dane osobowe? Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych –adres mail, numer telefonu, imię i nazwisko, będzie uniemożliwiał dokonanie rezerwacji, a co za tym idzie wykonanie usługi poprzez La Mare, a także kontakt w celu przedstawienia propozycji usług powiązanych.

10. Informacje dodatkowe Administrator nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów, a nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na prawa Klientów. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

11. Zgoda użytkownika na używanie plików “cookies”.Informujemy, że witryna internetowa https://www.karwiaapartamenty.pl korzysta z plików cookies  (tzw.“ciasteczka”). Stanowią one dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym (np. tablet) i są przeznaczone do wspierania funkcjonalności stron internetowych. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W ramach witryny stosowane są zasadniczo dwa rodzaje cookies: “sesyjne” oraz “stałe”. Cookies “sesyjne” są plikamitym czasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzających do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. “Stałe”  przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez odwiedzającego. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator lub podmioty, z których usług on korzysta. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach: – tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposód bowiedzający korzystają ze strony internetowej, co umożliwia lepsze dopasowanie witryny do preferencjii zachowania odwiedzających; – korzystania przez Administratora z usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne tj. Google LLC w postaci narzędzi Google Analytics, Google AdWords. Ponadto w witryniemogą znajdować się odnośniki do innych serwisów, takich jak Google Maps, Facebook, Instagram,Pinterest, Youtube. Podmioty te posługują się własnymi plikami cookies, na co Administrator danych niema wpływu. Standardowe ustawienia przeglądarek internetowych pozwalają na pozyskiwanie i przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika, w tym plików cookies. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies przez odwiedzającego witrynę, ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika.Użytkownik może również za każdym razem po wizycie w witrynie usuwać pliki ze swojego urządzenia.Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawienia choraz w sekcji “Pomoc” przeglądarki internetowej. Należy jednak zwrócić uwagę, że wyłączenie obsługi

plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania preferencji odwiedzających może utrudnić korzystanie z witryny.